NICK JORDAN ALI SAUMOO

Mo afro Li pa lor mo latet

Mo afro Li Dan mo lapo

Mo afro Li lezander

Mem si parfwa Li fer mwa gayn so

Mo afro Li enn gran zistwar

Li enn benediksion ek Li osi enn kado

Mo afro ti avek mo bann zanset kan zot ti lib kouma bann zwazo

Mo afro Finn res avek bannla kan ti kaptir zot ti met zot lor bato

Mo afro ti temwin kan mo bann frer Finn inn al zete depi Lao

Mo afro Li nwar ek inpozan

Revoltan kouma enn korbo

Mwa avek mo afro

Nou’nn zwenn bokou eskro

Ki Finn abes nou avek tout sort kalite mo

Zot pa aksepte ki nou enn bann nimero enn

Akoz samem zot konsider nou kouma bann zero

Mo afro osi ti azir kouma ero

Gras a li monn donn koud me pou netway delo

Kan lamer ti vinn nwar akoz Wakashio

Sa ti enn zoli travay dekip bizin dir Fran,

pa kapav fer ipo

Mo afro Finn resi azout so bout pou fer nou lagon vinn topo

Mo afro Li natirelman Bo

Li inik e pa bizin met sapo

Li sansib ar defrizan

Alor pa met dife dan to Karo

Li enn kouronn pou bann ser ek osi pou bann frero

Li enn liniver ranpli ar sazess

To kapav dimann Bob Marley ek Blakkayo

Mo afro Li enn solda ek Li kone ki Li vo

Gramatin travay dir gayn douler ledo

Aswar pe al bat enn lot boulo

San bliye bann larenn ki travay dan biro

Ek tanto kwi manze, okip mari apre fer baba dodo

Mo afro Zame pou demode toultan li res nouvo

Mem si bokou dir ki nou latet resanble minn Apollo

Mwa mo kone mo afro Li mem pli zoli lar, pli zoli tablo

Paski mo afro li pa lor mo latet

Me li dan mo lapo