NAD’N KAROONANIDEE MANIKKAM

Mo berso – peyi erite
linkietid ki to irite
dan mil freser anflame
ena linstin afame
kan to kat tintir proklame
anvol lesiel bazane

Lor vermiyon tou disan
zongle ver some divan
flambwayan finn nouri savan

konvinki eternel vivan
plann nostalzi lontan
lor konsyans letan
rouz to fraternite fer sanblan

Fierte liberte ostral
ziska tirkwaz vertikal
morsle patri an bakanal

rev nenifar ansestral
konverti sirfas lezanal
vante dan sifon ble zournal
to ble dan lafime spiral

Vantar defile an or
aswafe de fin rekor
brad for lor tou zefor

bronze sou soley lamor
fil-lao servolan remor
mont lafiev to bann kor
to zonn refle lingo lor

Pwize depi later
saver yer
tranplin nourisier
frel ziska vie larder
nouri lever
boyo bann maroder

Verdir to natir
ki ti anbom liniver
finn andormi a lanver

Eh size – get to Ver
toufe par trianger

Lontan proteze dan lapay
zordi lor oter miray
lekzistans sapsiway

prinses yoyo zantray
kouma vag desir koray
zot donn twa nesans rakay