SANDRINE RUSSIE BEAUHARNAIS

Mo santi mwa pe anvole

Lao dan enn lesiel etwale

Kot mo ete ?

Ki’nn arive ?

Mo santi mwa perdi

Kriye pa kriye

Sa pa pe sanz nanie

Monn tase kot mo ete

Silteple twa ki pe lir mo panse

Esey ed mwa konpran ki’nn arive

Tou finn pas telman vit

Ki mo mem mo pa’nn gagn konpran

Nanie pa ti koeran me pourtan

Dousman dousman tibout tibout

Souvenir ti pe revini

Vit,boutey kase, koltar…

Band zonn, sak nwar, lapolis…

Enn loto ek mo moto… mwa

Zordi kan mo finn leve

Mo mama finn donn mwa mo manze

Linn dir mwa

Fer atansion bann danze

Ki mo kapav rankontre

Kan mo pe vwayaze

Samem ti dernie mesaz

Ki mama finn pase

Kouma monn sorti lor sime,

Enn loto finn debouse

E se a sa moman-la

Ki mo finn retrouv mwa pe anvole

Lao dan enn lesiel etwale

Twa ki pe lir mo panse

Pa bliye ki larout li danzere

Pa bliye ki to pa tousel kan to pe roule

Mo pe al an pe

Me mo espere ki mo mesaz finn pase