Boukou banane finn passe kot monn kit mo ti zil monn ale
Mo mama mo papa finn peye pou mo kapav al etidie
Komie larzan zot inn depanse lafami ekonomize
Pouki mo reisi dan mo la vi la e dan mo tour mo kapav aide
Tro bokou presion lor mwa eski mo pou kapav ranbours tousa
Sa responsabilite fatig mwa telment mo envi mo fami fier de mwa
Tro bokou presion lor mwa eski mo pou kapav akonpli sa
Dan enn pei kot zot pa krwar dan twa kouma pou fer pou asim sa
Mo envi travay dir pou mo pei
Pourtan mo envi kontribiye pou mo patri
Mo envi enba sa rouz, ble, zonn, ver
Ki zot rekonet impe nou valer
Enba sa drapo 4 kouler ki zot respekte nou savwar fer
Aret ziz par laparans, meritocrasi fer les soz avans
Get impe nou bann konpetans e donn sak zanfan so sans
Anou servi nou lintelizans, aret get bann diferans
Enlev tou larogans, anou partaz nou bann konesans
To pou trouve ki kalite zil moris pou progrese….pou prospere
Mo pe dir twa fer plas pou tou bann diplôme…kinn sakrifie
Asepte nou kontribisyon pou zil moris pa dan dife…na pa koule
Aboli baking e donn bann seki merite parski
REST DETERMINE pou enn zil moris meyerr e fer plas pou la competans