LAURY LAGAILLARDE

Defwa kan mo pran enn letan mo mazinn twa
Mo dir ek mo mem ki to abize ki to pena respe
pou mwa
Kifer to tret mwa koumsa ?
Eski koumsa to pa siport mwa, koumsa to
bizin fer mwa soufer ?

To fer mwa santi mwa rezete
To fer mwa santi mwa kouma enn dimounn
ki pena okenn valer
To fer mwa strese
Me eski to ena problem ek mwa ?

Me konn to lot vizaz osi
Mo konn twa mari korek, to mari serye
Mari top pou fer enn larout ek twa parski
to mari agreab
To fer mwa santi mwa mari bien to
prezans rasir
mo lespri ek osi tou seki antour mwa

Lefe ki to bien rasir mwa
Apre enn bon letan mo konpran twa net
To bizin latansion, to bizin kan mo
donn twa to linportans, to valer
Respe ki to merite

Kan mo lizie finn ouver mo finn arive donn
twa tousala ek ki tonn rann mwa sa an retour
Twa LAVI enn sel mo ena kouma twa
Mo konn to valer ek mo anvi profit twa a fon