JASON LILY

Asize dan enn kwin nou lakour,
Sa kestion-la pe intrig mwa.

JASON LILY

Ki lemond pou ete kan to pou arive, mo zanfan ?
Mo per, wi mo per me sa bann mo-la,
Pou fer twa rapel ki mo la, mem apre mo mor-la.

Santiman similer pou to mama, nou pou,
Fight pou twa, ek pa bes lebra pou twa.
Asize dan sant nou lam, mo promet twa:
Ki to pou arme pou akeyir linstan prezan
Ki to leker pou ase gran pou afront violans ki partou
Ki to pou kone kotsa pou refizie twa kan lavi pe al tro vit
Ki to letinsel ki fer nou trouv pli kler
Pou gid twa ver to destin, to sime.

To pa pou bizin posed boukou, me to pou konn kre valer,
Determinasion to leker ek infini grander to
Lespri pou lafors ek kado ki pa kapav aste,
Me ki pou permet twa reyone.
Mo kwar ek mo kone,
Mo espere ek mo priye.
Ki pou twa, zis tou seki to reve,
Vinn vre.