PATRICE OFFMAN

Nou revey nou zordi zour, apre plis ki 50an Lindepandans, apre plis ki 11 eleksion zeneral, apre ki malgre plis ki 25 koreksion nou lalwa siprem, nou konstitision, nou realize ki kalite ek kantite galimatia, li ankor pe fer lepep Moris viv asakfwa pandan enn eleksion. Li enn lour leritaz nou bann met angle kinn met sa dan nou likou. Kone ki bann-la, finn touzour servi « divide and rule » dan zot konket pouvwar e ki, malerezman ena ousi enn leko malsin dan later lorizinn nou bann prop zanset, « cast system ». Malgre tou gro siklonn ki zot finn kapav traverse, melanze kouma nou ete, ler inn konpran ki napa pou kapav retourn lakaz, rev premie tou nou bann zanset Lerop, Lafrik, Lind ek Lasinn, sete konstrir isi enn nouvo sosiete ini ansam. Alors ki nou kanpagn elektoral fors nou sosiete, diviz noumem an 4 lot kast ofisiel sinon plis, pou al afront noumem regilierman dan enn batay pouvwar. Rezilta lekours, ena enn vilin vag malsin ki leve asakfwa, ankadre par Moris 1.0 e nouri ousi par sa mari vie memwar ansestral-la. Ek letan, sa zerm divizion-la ape infiltre tou nou sistem e pou fini par paraliz enn sel kou nou sosiete ini kouma enn kanser. Erezman, nou ena enn rezilians tel, ki lakol nou vivansam e realite nou linterdepandans boukou pli for ki sa sitiasion-la.

Lane ale lane vini, revel deplizanplis limit ek disfonksionman nou konstitision, sa Moris 1.0-la, sa vie leritaz angle-la. Dekouver si ena morisien napa finn gagn drwa vote, dan lot kote, dekouver ki ena kondision ladan pe garanti drwa etranze vote isi!!! Dekouver ki malgre problem ki bann sitwayen inn souleve, apar kontigne rakont nou belbel diskour, nou lotorite ek bann sef parti interese ar okip zis zot prop lintere. Ena enn vag lakoler lezitim ek enn lanvi gerizon ousi, akoz lepep Moris inn fatige ar tann toultan sa bann kalite diskour-la. Sa eleksion-la inn provok enn vre revey. Ena enn lalinn ki finn traverse. E, li finn alim ankor pli for, parey rev premie nou bann zanset, nou dezir malgre tou, kontigne viv ansam pou avanse, konstrir dan lakorite e dan respe.

Alor, pou sa lot sik 50an-la, apre sa ki nou pe gagn kont zordizour, mo rev seki, anou tou pran nou kouraz, retrous nou lamans ek met nou latet ek nou leker ansam pou vinn ekrir sa Moris 2.0. Enn lot konstitision, akot noumem ki ekrir li senn kou la, ansam, san konplex ar tou rises nou diferans. Ki nou tipti, ki nou gran, ki nou konn lir ouswa pa konn lir, ki nou enn fam ou enn zom, ki nou enn gran dimoun ouswa enn ti zanfan. Ki nou zis anvi ekrir enn zoli zistwar ki fer tou zanfan ki ne dan sa Larepiblik Moris-la, toultan fier e vibre for dan so nam, dan so leker. Nou ki sa mari zoli fami ki viv zis isi la. Pran kont, gagn kont sa bote-la.

Konpran kan enn nouvo lane vini, nou netwaye met prop, zet saki vie e amenn saki nef. Konpran ousi, ki nou tou ansam ki finn kree tou sa la. Konpran ousi, si nou napa satisfe, ki li pe santi pi, kase ranze noumem ziska ki li vinn pli serye, pli prop. Rapel zedezil, rapel vizit lepap, rapel sa eleksion-la mem, akot linposib inn vinn posib… Rapel noumem nou prop pouvwar, nou prop zistwar. Touzour rapel ousi rev premie nou bann zanset.

Kan anbal sa lakol for nou vivansam-la ar sa bann zoli moman for ki nou finn fek viv la ek kol li ar rev nou bann zanset, ala ki form mo rev inn pran, sa Moris 2.0-la – enn drapo nou « Linterdepandans ». Se enn linspirasion pou tou bann zanfan Larepiblik vinn ousi partaz ansam so prop rev. Ki to Moris 2.0 twa ?… Amenn to kouler, amenn to regar, vinn partaze ansam. Ubuntu 🙂