SANDRINE RUSSIE BEAUHARNAIS

Mo finn ne lor enn later ki ranpli ek kouler

Ek donn mwa saler

Kat kouler ki reprezant seki mo ti zil ete

Rouz pou disan ki finn koule pou ki nou prospere

Ble pou lesiel ek nou lamer ki fer nou bote

Zonn pou laplaz ek nou soley ki donn nou saler

Ver pou lanatir ki antour nou

An 2020 sinifikasion mo later ranpli ek kouler

Li’nn sanze

Les mo koz kouler mo ti zil kouma li ete

Rouz li reprezant disan

Disan kinn koule kan ena viktim aksidan

Li reprezant lasoufrans ki ladrog pe fer dan nou sosiete

Li reprezant tou sa bann viktim kinn desime par sa fleo-la

Wi rouz to reprezant soufrans mo ti zil

Les nou koz soufrans bann fam

Bann fam ki kouver ek ble

Enn ble ki nou fer sanblan pa trouve

Enn ble ki finn maske anba enn tonn makiyaz

Enn ble ki reprezant sa fam ki finn gagn bate

Sa fam ki pena kouraz pou koze

Parski lasosiete pou zize

Wi ble to represant nou sosiete patriarkal

Zonn li la pou donn saler

Enn saler nefas ki asosie a bann maladi

Ki pe tous nou ti Moris

Diabet, kolesterol, kanser

Bann maladi ki pe get nou

Kouma Korona

Bann maladi sexielman transmisib

Kouma Sida

Bann maladi kont ki nou finn antam enn konba

Me nou pa konn rezilta

Wi zonn to sof nou leker me to osi la

Pou fer nou realize ki nou pa a labri sa bann maladi-la

Ver li touzour simbol nou lanatir

Me enn lanatir ki de zour an zour pe detrir

Parski nou pa ankor konn so valer

Li reprezant tou sa bann salte ki nou zete

Ek ki pe polie nou ti zil

Li reprezant tou sa bann pie ki finn koupe

Pou fer progre

Wi ver to reprezant lanatir anvole nou ti zil

Me kouma to enn kouler lespwar

Anou get pli devan

Anou sanz nou mantalite

Anou komans travay ansam lame dan lame

Pou redonn nou later so vre kouler

Bonn Fet de Lindepandans