GUILLAUME SILAVANT 

 

Partou kot mo traverse, 

Mo tann koz to koze; 

Lor sime, dan bis, dan travay. 

Tou dimounn ape gagn zot enn Bhai. 

Tou, enn bann spesialis, 

Tou ape koz to koze. . . 

 

Ki dan lavil, ki dan site, 

Tonn fer boukou figir konfi. . . 

Ena pre pou al lazil telma to ape zwe ar  

nou trankilite despri. 

Me mwa, mo krwar ki nou enn bann korias !  

Dan dizef poul, pa kapav gagn ti kanar ! 

Korona, bann-la pe dir to dan laplas, 

Tonn poz enn lapat lor nou teritwar, 

Me nou pa per to regar !  

Welcome dan Moris !  

Nou pa per parski nou pran prekosion !  

Nou pa per parski nou, nou napa tou nasion ! 

Nou, nou sort isi nou ! Nou sort dan Moris ! 

To krwar nou pou les lanfer rant dan nou paradi ?  

To pa kone ar kisana to pe gagn zafer !  

Nou kapav pa parfe, me nou mari kontan lavi ! 

We, to dan Moris ! 

Nou pa per ! Nou ena mari leker e tou letan  

sa fer mwa fier ! 

Pa vinn badinn badinn ar nou, sinon Zekler !  

Nou napa per !  

To kone komye azenou ape fer lapriyer ?  

To kone ki kantite lamour ena isi, ant nou bann frer ?  

To kone ki kantite Bondie ape protez nou later ?  

Non… To pa konpran tousala twa Korona…. 

Twa, to zis enn ti kaser nisa. 

Alor pare twa, parski la, to pe gagn zafer ar Zilwa !  

Morisien ki la !