Enn extre retravaye Tigann, traverse enn fam dan divan kontrer, premie roman

MELANIE PÉRÈS

ekrir an kreol morisien standardize, prime par Creole Speaking Union an 2015. Isi, prolog finn vinn enn sante, enn poem, enn kri… lor enn ti ler Larivier Tanie:

« Samem sante ki mo papa ti abitie sant avek mwa kan nou zwe. Kan mama pa la, kan li al travay boner gramatin, papa lev mwa pou nou zwe »

Sa nou sekre sa

Nou tir nou linz nou zwe

Nou sante nou badine

Sa nou sekre ant nou de

Zwe dans silans

Laper lame bate

Sa nou sekre sa

Enn sekre mal garde

Desir leker Mama

Enn sekre destrikter

Sime drwat pou lanfer

Lanfer ouver so lebra

Akey Mama

Sa nou sekre sa

Kifer to pa leve pou zwe to zwe Papa ?

Mama fini ale

Lanfer finn akey li

Ki to pe zwe Papa, Père Laval?

Sa nou sekre sa

Lor enn ti ler Larivier Tanie