JASON LILY

Nou tou pe anvi monte,
Monte ek pa redesann,
Met nou zeni a nou servis ek martiriz leres,

zot a zenou.
Haha, me selma violans la pa pou flagran,
Konpran mwa bien.

Koumans par gagn sinpati, servi slogan popiler,
Donn lespwar enn nasion milti-kolor, milti-etnik

ek milti-kiltirel.
Fer enn sanblan ki kapav sorti dan dife,

role modeling pe marse.
Ek donn enn de fasilite pou devlopman

kominoter, ek ti-biznes.

Enn sel kou mo karne koumans gonfle, ek mo

lorgey osi an similtane,
Mo koumans dekole, mo pe rev pou plane.
Lor mo sime, ena enn de pwa ; moralite,

respe ek anpati, ki mo bizin delese.
Sote ek traverse, sinon mo pa pou ariv

kot mo sipoze ete.

Mwa enn sel kou mo servi mo laparans

ki permet mwa integre bann top nivo,
Komie larzan mo bizin, ki pri mo bizin peye

pou rant dan zot lakaz,
Fasil, koz dan zot manier, maltret ti travayer-la,

ouswa vini kouma enn peace warrior,
Nou ilimite dan nou bann swa, haha.

Bon nou rezim tousala, dimounn inn resi

rezonn avek mwa,
Nou’nn met zot dan lekol, zot kwar mo zot

kamwad topo net.

Lontan mo ti asiz lor sime ek nou ti inspire.
Zordi mo zefor kree inn peye ek nou o some.
Sel problem seki zordi mo bliye kot mo sorti,

enn zafer de klas kwa.