Sa reportaz-la ti difize an 2007. Zordi so video pe fer enn ti buzz lor sosial media dan Moris. Kan Facebook ek WhatsApp pa servi zis pou gonaz ou sipaki komeraz ankor ena sans ouver sa simin lalimier Kaya ti pe rode la. Initil zwe fim kouma Rocky I, II… aster. Lepep (pa manti manti-la) kone ki Mirak ti enn bom fizet pou mazorite Morisien. Pa ti pou normal si devlopman bat-bate ek so mam-kole lindistri kokin ranpli vant ek fer leker kontan. Pa koz Mirak II. Mersi bokou.
 Avek sa video-la bokou dimounn inn dekouver ki seki zot ti dezire pa zis dan rev sa. Ena ti konn zis “pli gran demokrasi dan lemond”, lot zis “model westminsterien” ou “nou-mem meyer dan Lafrik”. Zordi, bann bouke televizion franse bizin remersie nou Idiot Box nasional pou sa, boukou inn gagn enn lavaz servo avek “larepiblik”. Kouma-dir nek zis dir sa bann fraz-la ep maja karo tou seki fake disparet. Pli komik ankor, pou ena “intelektiel” (dan Moris sa ve sirtou dir enn dimounn ki kas pake kan li exprim-li an franse ou angle) bizin zis azout 2em,3em… ek repiblik pou gout sanzman.
Se dimounn ki fer bann institision ki li parlman, zidisier, lapolis, media, gard-fou, bord direkter, relizion, lekol, lafami ek sosiete sivil mars kouma bizin. Kan enn zournalis ti demann enn ansien direkter lodit si li trouv normal ki li met kas per diem dan so pos ek al dormi kot so fami, li reponn pena narien dan lalwa ki anpes li. Li kler ki se pa zis letik protestan ki fer Norvez dezirab. Sosiete anbalao kan dimounn anbalao dan so latet mem.
Aster ki video-la inn donn enn feelgood, eski se Bom Fizet I, II… ou nou pou fini par realize ki nou ena kapasite pou ranvers sitiasion kot lespwar pe tom dan dilo pli gro ek malprop sak zour ? Nou kapav koumans par aret sarye nou-bann bouro lor nou zepol gayar ziska lesafo ! Lakle dan nou lamin.
Warning : Personn pa pe dir Norvez paradi lor later ek bizin outsource nou lespri avek zot aster. Apre bann “exper” sanpion dan koustik mantal ek Labank mondial.
 
https://www.youtube.com/watch?v=EcxnCuR7U5o