NICK JORDAN ALI SAUMOO

Lapolitik li enn lar

Lapolitik pa insit bagar

Lapolitik li la pou regle nou bann problem

Me bokou servi li pou nouri laenn

Lapolitik li la pou trouv bann remed

Zame bizin servi li pou anbet lepep

Lapolitik li la pou pres bon moral

Enn politisien bizin tret tou dimounn egal

Lapolitik li gard so pep ini

Li protez li, li valoriz li e sirtou li pa diviz li

Lapolitik konn kas so linportans

Akoz sa li evit fer bann move depans

Lapolitik konn valer lanatir

E li fer tou pou donn nou lafore enn lavenir

Pou mwa lapolitik se sa

Nou tou mars lame dan lame

Avanse tipa par tipa

Pou nou gagn bann bon rezilta