Pou Dev

Dev

- Publicité -

Depi mo lanfans

Mo papa ti evok sa nom-la avek ladmirasion:

“Gars, enn koko sa”

Mo papa rakonte ki manier

dan gran konferans deba pou Ledikasion gratis dan siyaz me 75

Pandan ki lezot gran palto ti vini avek bel-bel dosie

Dev ti akoste mikro avek enn ti papie pou koz morso

Partaz lide reflesi abe ki manier dime kapav ete

Dev

Lingwis

Ti lev enn toufaan kan li dir Kreol Morisien ouswa Morisien enn Lang!

Enn lang apar antie ki kapav dibout lor so prop lipie san beki

Enn lang ki ena so gramer

Ena dimounn ti riye, fer boufon ek ti dir:

ki li pe koze sa Boug-la?

Me plizier deseni plitar apre sa premie lartik

ti paret dan Lagazet Lexpress an 67

Se Dev ki finn gagn rezon

Li finn permet li reve kan lezot pa ti krwar

Kreol Morisien finn standardize

Li ena so grafi larmoni,

so diksioner ek so literatir aster-la

Mem si sime-la bien bien long

mem si ena ankor pou fer avan

al zwenn lasours akot nou tou pou al bwar

mem si ena ankor bann grin disab ki bizin triye

Lang -la kontinie avanse fer so bout sime

Dev ti voltiz partou defresi

sime pou ki lezot poet, ekrivin, santer, dramatirz

kapav kontinie kree an Morisien

Dev

Politisien idealis, rever

Orater extraordiner

Enn parmi fondater MMM

Limem ki ti swazir sinbol leker-

Paan ki patta komdi gran dimounn

Dan lamal listwar ek memwar

Souvenir Dev so viktwar an septam 70 revinn lor fron

Lagazet Le Militant ti imortalize:

So koze an Angle ousi bien ki an Morisien

Ti ena bel kara ek ti fer fraka

Li ti fer mo danse lor so pale

Pou fer so panse traverse

Li pa ti ezite dan Lasanble, Tamp demokrasi

pou diboute san papie defann so lide

divan Sir Harilal Vaghjee pandan ki ena

lezot ti perdi laparol, gaga, tranble

Dev

Zanfan Goodlands

Zanfan Quartier Militaire

Zanfan Beau Bassin

Zanfan Vilaz, Zanfan Lavil

Zanfan Pei Moris, Pei ki ti koul dan so lavenn

Pei a lakel li ti apartenir depi tou fib so lekor

Zame li pa finn bliye lamazi lanfans ek lavwa Gouna so Mama

Li pann finn ousi bliye Tata Iranah so zistwar anba pie Tamarin

Se sa ki finn giji so limaziner

ek finn sarye li enn lavi antie

finn nouri so lekritir ek so ev

Dev

Ansegnan kolez Eden

Ki ti touzour ena dan pli profon so leker

Lavenir Zanfan dime

Dev

Profeser Liniversite

Ki finn sem lagrin konesans

ek ekler sime enn zenerasion zelev

Tou rekonesan

ankor rapel

so koz-koze

so pasion ek

so gran leker profonder lamer

So manier introdir Shakespeare ek lezot gran bitor lekritir

So manier transmet ti fer zot tom amoure ek langaz

Ziska ler zot evok Dev avek lamour ek respe

Dev

Tradikter

Ki finn sarye mo depi rivaz Angle

pou al rivaz Morisien

Dan so kafe pa ti ena triyaz

La Bible,

Ansien ek Nouvo Testaman,

Bhagavad Gita, Koran

Tousala li finn tradir an Morisien, nou langaz Mama

Lang ki li finn berse depi dan vant so Mama ki ti res dan Vilaz Ti Frer

Li finn permet dimounn gagn akse a tou enn liniver ki ti pou res ferme

Li finn oze ekrir an Morisien

Ziska so dernie souf dan lagazet Le Mauricien

Pandan ki lapli omaz fane

bizin pa bliye Dev so dernie ve

Otonomi alimanter asam Literasi Nimerasi

Bliye stati, nom lari

sipaki gran-gran dekorasion

Li pa bizin tousala

Pli gran omaz ki nou tou Zanfan Pei Moris

Isi ek lot kote brizan kapav ofer akot Dev so lipie

Se plante pou vinn otonom

Se kontinie lir, ekrir ek kree an Morisien

Anou marye pike pou ki lasenn anfin kase dan lespri

Pou ki Kreol Morisien anfin vinn medium lansegnman

Enn lang far dan lakel zanfan Pei Moris

aprann lir ekrir konte mazine reve ek respire

Salam Dev

Repoz anpe akot

Lipie kreater Verb

Mersi pou tou

Avek tou mo lamour,

KAVINIEN KARUPUDAYYAN

- Publicité -
EN CONTINU

l'édition du jour