Robert-Edwart Hart et Lakshmi, une illustration de Shivagaami Lutchmanen-Karupudayyan extraite du livre « Telfair, Le jardin enchanté » paru chez Pamplemousses Éditions

1891, 2021

lane ale, lane vini

vag ankor gard mem kadans

ondire pouse par lame Bondie

zot vinn kraze akot lipie La Nef

La Nef,

Lakaz Koray

ki so tosin ti fer ranze pou li

kan li ti kit so metie Biblioteker

pou vinn trouv refiz dan godi Souillac

La Nef,

akot tou Amoure Verb

kontinie vinn fer pelrinaz

pou bwar akot lafontenn konesans

pou pwiz zot linspirasion depi poezi Hartienne

La Nef,

laba mem akot Robert-Edward Hart

amoure pei Moris dan Lam ek dan Leker

finn pran so anvol enn 6 novam 1954

pou al sers repo dan simtier marin anfas

berse par batman vag ki vini tipa tipa pou kares rivaz

Kan Hart ti al tous lipie Kreater Verb

enn tristes ti dan so Leker e sa ti reflete dan Lamer

larm lizie ti fer Larivier

Zwazo ti napli oule sante

Laroze ti napli oule danse lor fey

Soley ek Lalinn ti napli oule mont dadak lor Losean

pou fann Lalimier ek ekler Liniver

ziska kamarad Malcolm ti kriye “Le poète ne meurt pas”

La Nef ankor dibout

sinbol Hart tou so lamour

pou La Savanne

pou La mer des Indes

azordi kan pran sime zardin Telfair

kontinie larout pou al ver Gris-Gris

La Nef pe atann pou akeyir lebra ouver amoure literatir

Me avek letan ki pase

ondire enn kouler gri finn anvlop Lakaz Poet

La Nef, pou ki pou ki?

Ki Lakaz Koray retrouv so grander

Ki poet, skilpter, artis seki sinser

Vinn lokater Lakaz Koray

Lerla kitfwa Hart pou dormi

anpe pou leternite,

samem nou Lapriyer.

KAVINIEN KARUPUDAYYAN