VEN SUNNASY

 

Dan enn deklarasion, Misie Pravind Jugnauth finn les konpran an sibstans ki sertin dimounn dan Rose-Hill, zot bann Pseudo-defenser lanvironnman. Ki sa bann dimounn-la kont devlopman. Nou tou ti pou bien kontan kone kouma li’nn ariv a sa konklizion-la. Fer bann akizasion parey san donn rezon, li tro fasil sa. Mo sir ou pa pou dakor si kikenn dir ki ou gouvernman koronpi san okenn prev.

Sa bann defenser lanvironman-la ena rezon proteste kont destriksion sovaz nou lanvironnman. Kan dan boukou gran lavil de par lemond dimounn pe defann zot lespas ver ek pe dimann zot bann dirizan politik plis lespas ver, pe reklam plis lespas pou pieton, plis lespas pou bisiklet, pe manifeste kont destriksion lafore, isi, nou pe detrir seki nou ena lor nom devlopman. Mo pa pou vinn fer ou ledikasion lor lefe ki destriksion lanvironnman ena lor sanzman klima.

Nou tou dakor ki bizin enn lot mwayen transpor pli rapid parski nou pa kapav perdi de-trwa ler tan pou al travay. Me vites ek sirtou fason ki sa proze-la finn revini fer dimounn poz boukou-boukou kestion. Kifer pa finn fer letid linpak sa proze-la lor lanvironnman, kifer pa finn fer ban sesion piblik pou ki tou seki interese kapav vinn poz kestion ek amenn solision alternatif ? De par lemond, boukou proze finn bizin abandone ou repanse parski dimounn pa ti dakor ek finn proteste kont zot.

Misie Pravind Jugnauth, dan nou pei, nou later li limite ek pe mem diminie avek lerozion nou bann laplaz. Alor li inpe normal ki dimounn santi zot konserne kan devlopman egal destriksion bann lespas ver, bann pie, bann laplaz piblik, kan nek met beton ek koltar partou. Ena dimounn pe mem poz kestion sipa zot pa pe mal konpran devlopman dirab. Devlopman dirab ve dir integre devlopman dan lanvironnman, pa detrir lanvironnman pou fer proze. Mo sir ou gouvernman kone ki ena bann alternatif me ki pou kout inpe plis kas ek ki pou pran inpe pli letan (pa pou fini avan prosenn eleksion zeneral). Mo espere ou konpran kifer mo pa dakor ki apel sa bann defanser lanvironnman-la ban Pseudo-defanser.

La mo sir ou pou dimande kifer mo’nn ekrir Pseudo-premie minis.  Misie Pravind Jugnauth, kan ti ena eleksion zeneral, zame ti vinn dir nou ki pou nom ou Premie minis apre. Mazorite elekter ti vot pou ki Misie Anerood Jugnauth vinn Premie minis, me zot finn fer enn kout malin ar nou parski papa ti anvi ki so piti arive. Alor, pou premie fwa dan nou listwar, nou finn gagn enn Premie minis san lakor bann elekter. Mo espere aster ou konpran ki ve dir Pseudo ek kifer bizin reflesi bien avan koze.