SANDRINE RUSSIE
BEAUHARNAIS

Yer swar, anplin marenwar,
Dimounn ti pe repoze
Kan enn siklonn inn pase.
Ti lakaz tol ti kraze,
Lasiet ek bol ti anvole
Kout divan ti ape bate me osi kout pie.
Pou pa blese, mama ti oblize sove
kouma refizie

Kan siklonn pase,
Nou zanfan leker desire.
Pa kapav fer nanye pou separe,
Pou tir sa lame ki ti pe desene kouma
lamer demonte.
Nou bizin atann lizie siklonn pase
Pou kapav kalme
Sa lame ki ti pe kogne avek intansite.

Zordi gramatin,
Pandan ki dimounn ti pe fer matingra,
siklonn finn ale apre fraka
Boutey rom dan lame, latet bese.
Boukou dimounn pou koze apre
pou bliye me
Mwa mo oblize denonse parski
Dega dan lakaz kapav repare
Me dega dan leker res grave.