KRISHNA LUCHOOMUN
Nou paradi pou tourn en lanfer, si nou pa fer saki bizin fer
Korona pe vinn la pou detrwir, nou bizin kas so dezir
Pas mesaz, konfi ne, res lakaz
Konpran sa bien – konfi nman nasional ve dir tou dimounn
res lakaz
Pa fer zimaz lor sime, lor laplaz parski groupman ve dir infeksion vwazinaz
Ploy bagaz, res lakaz
Lekol ferme, biro ferme, lizinn ferme, pou ki to res lakaz
Si to kontan to zanfan, to mama, to papa, to gran-mama, to
gran-papa – Res lakaz
To res lakaz, samem meyer baz pou anpes korona servi twa
pou propaz dan vilaz, dan lavil, dan nou tizil avek so zoli laplaz
Ansam, si sakenn res lakaz, nou fer korona manz feyaz