- Publicité -

RESANSMAN 2011: Lang Kreol, Lang Maternel plis ki ENN MILYON dimounn dan Repiblik Moris!

Ant 20 Zwin ek 31 Zilye 2011, kikpar dan Moris, enn dimounn finn fer Kreol kas rekor enn milyon, ler li finn inskrir so lang dan kolonn langaz-lakaz lor form resansman. An tou, 1,035,720 – lor 1,233,000, total popilasion Repiblik Moris – finn deklar lang Kreol zot lang maternel. Sa fer 84%: enn progresion 14% depi dernie resansman 2000.
Bhojpouri, nou deziem lang maternel avek 12% an 2000 finn perdi 7%, 10 an pli tar. Lang maternel pou 142, 387 dimounn an 2000, zordi zis 65,349 finn deklar li langaz-lakaz.
Franse, nou trwaziem lang maternel,  apre enn performans 4.7% an 1972, finn res plizoumwin stab, otour enn mwayenn 3.5% depi 1983.
Li kler ki depi lindepandans, enn dinamik nasional finn fer Kreol vinn nou lang nasional, lang Repiblik Moris.
Dan tablo ki swiv, mo finn prezant  enn rezime sink resansman ki finn ena depi lindepandans pou montre levolision nou trwa lang maternel. 1972, sa-mem dernie fwa ki sak dimounn ti bizin inskrir enn lang apartir enn lalis bloke, e kot ti ena Hindi dan plas Bhojpouri. Apartir 1983, lalis bloke finn aboli e depi sa resansman-la sak dimounn lib pou inskrir lang ki li servi dan lakaz. Sa vedir so lang maternel. Depi 1983, Bhojpouri finn pran plas Hindi dan enn premie tan, apre sa li finn koumans perdi terin par rapor ek Kreol.
Apartir 1990, resansman ti osi donn sak dimounn posibilite inskrir 2 lang dan kolonn lang-lakaz. La osi nou trouve ki dinamik bilingism lang maternel Kreol-Bhojpouri, Kreol-Franse ek Kreol+enn lang eropeen (L-E), ouswa oriantal (L-O), vinn ranforsi Kreol so status lang nasional nou Repiblik. Bann sif pou 2000 montre sa bien klerman.
Pou revinn lor resansman 2011, nou trwa lang maternel ansam totaliz 93%. Savedir ena zis 7% ki reste pou tou bann lezot lang, tou sel ouswa an konbinezon bileng, ki form parti diversite lingwistik Moris. Mo antisipe ki deziem pwintaz rapor resansman pou mark enn lot tournan istorik.
An atandan, li enn veritab deklarasion kolektif ki nou Morisien-Rodrige, zanfan mem Repiblik, nou finn fer pou afirm enn verite sinp me fondamantal: nou lang-lakaz, sa-mem nou lang maternel, sa-mem lang nasional nou Repiblik.
 
 
Enn extre analiz sif resansman ki finn pibliye dan dokiman “CSO 2011 pop census-Main results (PDF)” lor sit gov.mu (Minister Finans):  
2011 POPULATION CENSUS – MAIN RESULTS

- Publicité -
- Publicité -
EN CONTINU

l'édition du jour