TEX : KAVINIEN KARUPUDAYYAN

ILISTRASION : LAKSHMI CHINIAH (7 ans)

Kan nou alim lalanp aswar

pou fet Lalimier anou gard

enn panse pou tou dimounn ki pe soufer,

ki dan lamizer, enn lamizer

pa selman materiel me ousi emosionel

anou partaz saki bon ek saki meyer

pa zis zour fet Lakshmi me toulezour ki Bondie finn done

enn ti bonzour, enn ti sourir

pa zis lor figir me ki sorti depi fon Leker

lerla kitfwa nou Lemond pou vinn enn tigit meyer

lerla kapav Limanite pou regagn so bote

ek lerla kitfwa ousi nou Landime pou plis eklere

anou gard Tagore so lekritir dan Lespri ek dan Leker:

“Pou resof Leker enn lalanp ki timid,

Lanwit dan so splander

alim tou so Zetwal.” *

 

* Poem « Fireflies » par Rabindranath Tagore finn piblie an 1928.