NICOLAS FANNY

Dan to fason, to ti spesial

Malgre tou to defo, nou ti kontan twa

Tonn trouv mwa grandi

Tonn trouv mwa fer bann betiz

Me zame tonn dir mwa kiksoz

Tonn touzour aksepte mwa kouma mo ete

Tonn trouv premie fwa mo ti tom amoure

Tonn trouv mo leker kase

Ek souvan to ti delese

Zordi to pe ale

Pa pou retrouv twa zame

Boukou dimounn pe plore

Parski pou zot to ti ena enn plas bien partikilie

Twa, se mo lanfans, mo ladolesans

Ek mo komansman laz adilt

Mo kone tonn bien plore parski depi monn gagn

loto Mo pa vinn get twa ditou

Me mo ti touzour ena sa regar nostalzik

kan mo ti trouv twa

Mo kapav ekrir enn ta lor twa

Telman ena pou rakonte

Mo pena regre monn konn twa

Parski tonn bien protez mwa

Malgre to ti kontan les boukou etranze rest kot twa

Nou ti aksepte twa

Mem si souvan nou ti dir twa pa tro eberz tou lera !

Zordi inpe tar pou dir twa, mo kontan twa.

Mo pou kapav gard zis to souvenir.

Ek dir twa “bye” an swetan ki zenerasion fitir,

Vinn depoz enn ti bouke fler

Pou dir twa to pou touzour dan nou leker

R.I.P Lagar Kirpip