SANDRINE RUSSIE BEAUHARNAIS 

Rob blan ti fini repase

SANDRINE RUSSIE BEAUHARNAIS

Papa pa ti pe fini aret plore

So zoli tifi pou kit li pou ale

Mama pas lame

Dan so seve

Poz so zoli kouronn fler lor so latet

Pous enn ti bizou lor so lazou

Deor latant ti fini drese

Kot legliz, enn ti labriz koumans soufle

Laba kot li sipoze fer so lantre

Monper ti pe atann pou donn li so benediksion

Dernie regar, dernie orevwar

So serkey kit so lakour li ale

Yer ti so dernie zour lor later

So bouro

Fi’nn pik li enn kout kouto akoz bann problem konzigo

Zordi se avek douler dan leker

Ki mama ek papa pe akonpagn li ver so dernie demer.

Dan so lavi koup, li pa fi’nn konn leboner

Sa boug-la fi’nn fer so maler

Gramatin kouma leve kout pie li ti pe gagne

Kan dite pa ti ankor pare

Plizir fwa li finn koze

Me lasosiete fi’nn fer sanblan pa tande

Ena finn ekoute ek finn dir li reste

Parski sa boug-la ti to mari marye

Li finn reste

Boug-la fi’nn pran so lavi azame

Zournal finn rakonte seki finn pase

Boukou internot finn komante

« Rest in peace » zot fi’nn mete

Apre zot tou fi’nn bliye

Zordi se so paran ki pe soufer

Zordi mo depoz mo plim

An omaz tou fam ki finn tonb ater

Akoz enn bann lisifer

Ki merit zot plas dan lanfer