SANJAY JAGATSINGH

Pu eleksyon zeneral le 13 Septam 2024. Wi, MMM pu al ansam ek Party Malin dan enn lakor a la Palestinyenn dan lintere siperyer Moris. An efe, lider Party Malin finn anons sa a so promye konferans de pres trimestryel pu lane 2020 ansam ek lider MMM. Lider Party Malin pu PM pandan 4 an ek 51 semen ek lider MMM pu PM pandan leres letan. Lider MMM sir zot pu gayn tu bann siez – sirtu apre depar tu bann fos vre militan ek bann vre fos aktivis depi dan MMM – ek sa pu permet zot al de lavan ek zot proze fer Lil Morist vinn enn pei far.

Dimunn pa pe tro konpran kifir lider MMM pe kontan kumsa parski MMM inn gayn zis enn tiket ek enn pos kuma PPS dan enn evantyel guvernman PM-MMM. Bon se vre ki apre sa gro tranbleman de ter dan dernye eleksyon zeneral – elekter ti vot zis bann bon kandida ek ti donn bann seki gayn enn move bagratel enn kontra afermaz 99 banane dan karo kan – li paret ki MMM inn gayn enn ase bon deal. Par kont dimunn pe dimann zot si pe apel sa enn lakor Palestinyenn parski tu le de ti met enn keffiyeh.

Lider MMM finn avwe ki bann negosyasyon pa ti fasil. Inn pran lider Party Malin ek li trwa mwa pu resi tom dakor. Obstak prinsipal sete partaz post siprem. Lider MMM ti kumans propoz vinn PM pandan enn mwa me lider Party Malin ti pe dakor zis pu enn demi-zurne. Lider MMM finn salye zenerosite ek patriotism lider Party Malin.