CHETAN RAMCHURN

Dir mwa kisannla to ete?

San dir to papa ou mama so non,

Ni so profesion,

Blie to bann bout papie

Se zis degre

Dir mwa kisannla to ete ?

San koz lor to anbision

Ou to plas travay

Ou ki lekol tonn ale

Dir mwa kisannla to ete ?

San koz lor larzan

Lor to mark loto

Pa dir moi to lisien so ras

Dir mwa to kontan li

Pa dir moi ‘u know, ces gens-là’

Mo pa le lespri formate

Koz ar mwa lor Moris

Lor pli zoli pei lor later

Lor kote mistik Ganga Talao ek Amma Tookay

Dir mwa to le ed dimounn

To kontan lamisik

Sa sega angaze

Ki fer leker vibre

To ankor rapel parol lougarou ler Hollanda ti bate

Dir mwa zame to pou ase fer sime lakot

Dir mwa to konpran listwar

Kot bann oprime inn lev latet

Tonn lir lor Biko

To kontan Bellow

To kontan Chopin me to prefer Bach

Koz ar mwa lor premie fwa tonn ekout Menwar

Dir mwa to ena Montagn Bertlo lor to playlist

Dir mwa to ankor reve.