JASON LILY

Enn ti lavwa kriye, derier so lekran, lor WhatsApp, pe dimande ki pe arive, personn pa le konpran. Inadmisib ! Mo pa kapav vote, mo pa kapav note, mo pa kapav ek linzistis, mo’nn plin ek sa pei-la mwa ! Mo trouv enn lafime pe leve, sel solision revolisioner, slogan pe bate, mobilizasion paret mons net ! Interesan, mo dir mwa.

Zame mo ti gagn kont linzistis, tan ki li pa konsern mwa direkteman, to pe konpran mwa la ? Kouma pou dir sa, dan mo bien-et mo prefer fer chamkay mo bann dibien ek kontign mo larout. Dan mo latour, mo prefer rod enn bout, sanz lemond ek pous enn Playlist lor Spotify, ekout Bob sant War, to pe konpran mwa la ?  An mem tan, sa son-la desann ziska zorey mo vwazin, ki res 4 kare pli lwin, dan enn lonzer, ki zwe ek so loto imaziner, ki konpran bred dan tou lasos, ki rezete par lasosiete, me ki plis patriot ki twa, ki mwa, ki nou tou reini. Limem ki santi li malalez kan li gagn enn don, me li partaze san mem mazinn pou li.

Ayo wi revinn a sa revolision-la, ek nou kontign get zis linzistis ki konsern nou, koumsa mo kapav kontign pey mama sa ti vwazin-la zis Rs 2 000 par mwa pou li netway mo lakaz 3 fwa par semenn. Anfin to pe konpran mwa twa, sarite bien ordone kotsa li koumanse ?