Jason Lily

Saver mo larm,
Kouler mo lam,
Lespri mo lame,
Zwisans mo lagam.

Bouskil ou bann labitid
Travay lor ou bann latitid
Aprann ek pa rekil, Ey
Mem si ou timid.

Mo marse koltar dir mwa wi nek gete,
antase dan kaztol sali egal later rouz neve.
Zenerasion aktiel nek sibir parol ki koupe.
Pa inkiet larou la inn fini koumans tourne.

Misie Attorney zeneralman li rezid
Dan lakaz kot lazistis skwate,
Sosiete dir twa squat hey
Me to feb pou ramas to malpropte.

Ideolozi to lidol lozik kan li ki dikte,
To’nn bliye sinbolism kas enn poz
Medite ek vibre ler pe bwar enn dite.
Vo mie res aveg ek aval posion bann ilimine.

Dernie tour avan repran kour lavi,
Dernie zour ava res lan, koumans bouskil li.
Dernier kou lor latet pou to aret manifeste piti,
Mwa ki gran mo kone, ekout zis mo parol beni!