KIMBERLY OXIDE,
Doktorant, UoM

Se dan enn fonksion organize par Minister Ar ek Patrimwann Kiltirel ki mo’nn arive dekouver François Chrestien. Mo ti’nn invite pou fer enn seleksion bann zistwar an Kreol Morisien ki kapav rakont bann zanfan dan kad enn proze “Online Storytelling”. Mo finn feyte paz apre paz dan boukou liv avan ki mo’nn ariv lor liv Zistwar depi enn bob afrikin, enn liv ki mo ti deza inn tann koze, me ki zame mo pa ti finn pran lapenn apresie kouma bizin.

Mo rapel sa moman kan mo’nn ouver paz 111, e kot mo’nn tom lor tit: “Les femmes et le secret”. Mo finn lir li dan so version orizinal par F. Chrestien an 1822 ek dan so version readapte par CSU an 2018. Mo finn telma inpresione par rises bann expresion ki ti ena ladan ki mo finn rakont sa mo papa ki ti dan lakwizinn ek mo mama kan li ti finn sorti travay. Mo ti finn mem sonn mo bon kamarad zis pou partaz ek li lemosion li mo’nn resanti lor sa text ki ti deza la, alor ki nou zanset ti ankor dan lasenn.

Se lerla ki mo’nn desid pou lir tou bann text-la, enn fwa, apre enn deziem fwa, ek sa finn fer mwa pran konsians ki li neseser ki bann zenn zenerasion ki pe leve zordi, zot ousi zot trouv rises ki ena dan sa bann lalinn ki finn pibliye an 1822.

Mo panse li inportan ki enn zanfan morisien kone par exanp, ki ti deza ena enn premie version “La Cigale et la Fourmi” an Kreol Morisien an 1822, 13 an avan abolision lesklavaz. Sa fe-la kapav reprezant boukou anterm marker idantiter pou bann Morisien, e se sa ki fer ki enn zanfan morisien santi li plis konserne ek resanti pli boukou afinite avek text-la, enn fwa li’nn pran konesans sa version-la.

Donk, antan ki zenn, mo finn rann mwa kont ki bann text François Chrestien tel zot de version reprezante dan Zistwar depi enn bob afrikin, finn fer mwa dekouver plizier faset mo lang maternel ek plizier faset mo prop lidantite antan ki Morisienn.