LIONEL LAJOIE

 

Mwa, mo’nn ne garson

Mo ena gran lanbision

Si mo ti ne tifi

Mo ti pou bizin rev tipti

Mo’nn ne zom

Mo bizin kone

Si mo ti ne fam

Eski mo ti pou koze ?

Mo’nn ne dominan

Mwa ki deside

Ti pou sou lanpriz bolom, paran

Si mo ti dan lot lamwatie limanite

Mo’nn ne zom

Mo fer seki mo anvi

Si mo ti ne fam

Mo ti pou size mo prop lavi

Mo’nn ne garson

Pou marye mwa ki pou pran desizion

Si mo ti enn tifi

Dernie mo ti pou vinn ti pou Papi

Mo’nn ne mari

Lemond pardonn mo bann defo

Ti pou bizin touy mo lekor ek res zoli

Si mo ti ne deziem-lo

Mo’nn ne garson

Enn zour mo pou vinn patron

Si mo ti ne tifi

Enn zour, mo ti pou swazir ant travay ek fami

Mwa, mo’nn ne zom

Pa tigit privilez ki mo zwir

Si mo ti ne fam

Kapav enn zour, mo ti pou leve ek aret sibir