JASON LILY

Si selman mo ti gagn letan,

Pou realiz sekre ki sele dan profon mo lam.

Si selman nou ti gagn letan,

Pou konpran ki nou latas li dir me

Ki se souvan nou latasman ki blok nou devlopman.

Si selman nou ti pran letan,

Pou pran letan get nou san makiyaz, ek anbras nou refle.

Si selman mo ti gagn lelan,

Pou konkerir mo pli gran laper.

Si selman nou ti gagn lelan,

Pou riske kontan.

Kontan nou-mem, kontan nou prosin

Kontan nou later.

Si selman nou ti desid pou donn letan,

A sa dimounn ki depi telman lontan, pe atann nou vinn de lavan.

Si selman nou ti desid pou aret dir,

Si selman, ek sot dan sa lasours posibilite-la.

Kapav nou ti pou desid pou get sak moman

Dan so limansite,

Kapav nou ti pou konpran ki si nou pa

Sote ek sakouy nou brans, be nou

Nouri bann santiman ki kas tou lopsion lespwar,

Ek res zis dir :

« Si Selman. »