Poem « IF » par Rudyard Kipling

[Tradiksion-adaptasion Jason Lingaya]

Si to kapav res kalm

Kan lezot pe panike

Ek pe zet tou tor lor twa

Si to kapav kwar dan tomem

Kan tou dimounn pou les twa tonbe

Si to kapav pasian

San ki sa vinn enn fardo

Oubien tann koz manti lor twa

San fer parey an-retour

Si to kav aksepte ki dimounn ayir twa

San ayir personn

Ek fer tousa-la

San sey pas ni pou tro bon

Ni pou tro saz

Si to kapav reve

San les to rev vinn to lagar

Si to kapav reflesi

San ki sa anpes twa azir

Si to kapav tret Viktwar ek Defet

Sa 2 Gran kouyoner-la

Lor enn mem nivo

Si to kapav aksepte

Pou tann enn laverite ki tonn koze

Detourne par de-trwa boufon

Pou amiz zot kat-sink swiver

Oubien perdi enn sel kou dibien enn lavi

Ek san enn soupir san enn regre

Repran tou a zero

Si to ena lafors ek kouraz

Swazir sime difisil

Alor ki sime-koupe paret telman pli lozik

Ek si to kapav al de lavan

Ek avanse

Mem kan to lekor limem pou kriye Ase

Si to kav koz divan enn lafoul

San perdi to lonete

Oubien frekant bann lerwa

San perdi to sinplisite

Si ni to pir lennmi ni to meyer kamrad

Pa kapav rann twa malere

Si to kapav kontan tou dimounn an frer

San zame fer preferans pou okenn

Si anfin to kapav viv

Sak minit to lavi

Koumadir samem ti dernie

Lerla to pou posed Liniver

Ek tou so bann rises

Me pli inportan ki sa

To pou briye dan bann profonder lanwit

Pli for ki enn zetwal

Parski depi ki to’nn ne

Ek kitfwa mem avan sa

To ti deza enn zanfan lalimier

Mo piti.

A lorizinn « IF » ti ekrir par Rudyard Kipling an 1895 ek ti pibliye an 1910. Li ti dedie sa poem-la a so garson John. Avek so benediksion, mo ti a voudre zordi dedie sa ti tradiksion-la a Surya, mo tifi, mo baba, soley mo lavi.