Jonathan Naigon

Ankor enn fwa tonn sok mwa Moris

Si Por-Lwi ti kapav koze, li ti pou dir mem zafer !

Pli etonan, monn mem trouv enn lapolis

Pe kriye « Bour li deor », san ezitasion, san laper

Si koltar ti kapav dir komie lipie linn sarye zordi

Komie soulie, savat, tanga, komie ti pie ni

Rouz, ble, zonn, ver, ti pe flote, bien avan ki Wakashio koule

Me ti bizin pas dan sok, pou ki nou rapel nou kouler !

Zot inn esey kouyonn nou ar Duty Free lor sigaret, lalkol

Zot inn aret pas diber, alor zot koumans bat lakol !

Zot anvi divizion, me nou nepli dan klas matematik

Lepep pe demann ladision, Pra20 Junio koumans tir to kalkilatris

Mo tris me an mem tan zwaye,

Moris, nou pa pou les twa nwaye

Bruneau Laurette se la gout do kinn fer debord losean

Pra20 Junio met to zile sovtaz,

Inn ariv ler pou chek divan parski lepep nepli kapav

Malgre tou so laraz,

Li pe azir dan disiplinn, li pe azir san derapaz

Et si tonn apresie tex-la, pa ezite pou to partaz

Enn gro mersi pou to prezans, pou to pasians, pou to tapaz

Peace !