Enn zour dan enn pei, ti ena enn ti garson ki ti apel Tizan. Enn zour, li deside pou fer letour lemond. Li vey lanbeli, li rant dan so bato, pran gouvernay dan so lame, li ale. Ti labriz soufle, li santi li lib, for, koumadir limem lerwa lor lamer. Lespas li bat so lizie, li ti’nn ariv lor enn ti lil.
Tizan amar so bato. Toutotour li, li trouv detrwa peser dan bor laplaz, enn bann zanfan pe zwe lamok delivre e, pli lwin, enn de matant pe rikane dan lonbraz pie. Enn soley jam pe donn bal dan lesiel. Tizan galoupe al kasiet anba pie, pre kot bann madam ti pe koze.
« Mo ser, Titon pou 4 enn zour ar so manyer-la » enn ladan dir.
« Li tro gardien 40 bann 35 pa pou li » lot reponn
« Lesli vini, so dal napa pou kwi dan mo tempo ! »
Zot tou riye. Tizan res sek, li pa konpran ki zot pe koze. Enn madam trouv Tizan deryer pie :
« Vini mo nwar, vannsi inn pous twa ziska isi ! Sivre mwa, mo montre twa kot mo lonbril finn antere. »
Laverite.  Tizan swiv lemesan bonnfam. Zot marse, marse, marse. Tout long sime, bonnfam-la rakont Tizan kouma zot viv isi, ki zot manze, ki zot bann koutim, kouma zot abiye tousala. Bonnfam finn telman kontan Tizan ki li dir li reste. Dousma-dousma Tizan finn koumans aprann koz Kreol, li ti abiy kouma tou dimounn dan lil, li ti konn zistwar lil-la e li ti mem konn dans sega pli bien ki sertin zilwa.
Enn zour, Lerwa konvok tou bann zabitan dan so sato.
 « Mon cher kouzin pe sorti depi deor, li pe vient. Nou pou bezwin fer kelke tipti sanzman dan pei pou fer li kontan », Lerwa dir.
Li kriye bann gard pou amenn dokiman ofisiel bann nouvo regleman ki pou anviger dan pei. Lerwa dres lagorz, li deklare :
Apartir zordi,
Fodre pli manz avek lame, me servi 2 lasiet, 3 fourset, 4 kouto ek 5 kwiyer kan manze
Fodre pli met linz lamezon, me met kostum toulezour depi soley leve ziska soley kouse
Fodre pli dans sega, me dans vals, kadriy, polka, kouman dan pei mon cher kouzin
Fodre pli personn rakont zistwar lepase parski aster bizin get lavenir
Me plis ki tou, fodre pli koz Kreol, fodre koz langaz mon cher kouzin.
Lerwa azoute :
« Dan deux jours mo pe organiz enn gran bal. Tou dumonn invite. Selman, fodre ki zot tou inn met an pratik seki mo finn dir. Setaki pa pou swiv mo bann lalwa, pa pou rant dan bal. Ala mo fini dir. Zere won’t be any gestures wiz me ! »
Detrwa zabitan ki ti’nn deza al dan pei Kouzin Lerwa koumans montre bann zabitan kouma bizin abiye, kouma bizin danse, kouma servi lasiet, fourset, kouto ek kwiyer tousala. Me sirtou, seki ti plis kone, ti pe montre kouma bizin koze ousi. Tizan ousi finn aprann.
De zour pase, Lerwa ouver laport sato pou so gran bal. Bann madam finn met enn ta lapoud lor zot figir koumadir pe met lapoud lor latab karom. Bann misie inn dres moustas koumadir take bwat siraz. Tizan ousi ti’nn pous so bataz; Li ti’nn met so zile lao so palto kostim. Lerwa get sa, li bien kontan.
Tou dimounn rantre, lamizik large. Setaki, pe danse, pe kraz lipie so kavalie. Seki pe manze, timama pe met fourset dan labous, timama pe met kouto dan labous ouswa pe pas ledwa dan lasiet pou pa fer gaspiyaz. Lerwa get sa, li bien kontan.
Larenn koste ar Lerwa li dir :
« Zuska avant-hier depi aujourd’hui, moi aussi je aprann mem pour faire ou plaisir mon Roi »
Lerwa tann sa, so leker kontan. Li vire, li get so kouzin li dir :
« Tout ça je faire pour toi mon cher cousin ! »
Kouzin Lerwa bwi ar laraz, so zorey soufle kouma bouson tempo, nene ouver kouma lagoul fizi. Li leve li kriye :
« Ki to’nn fer sa bann dimounn-la ? Zot koumadir enn bann klounn ki’nn perdi sime sirk. Mo’nn vinn kot twa pou mo retrouv inpe sinplisite, pou mo ekout bote langaz kreol, pou mo dans sega, pou mo manz kouma mo ‘le. Olie sa, mo trouv enn bann gignol pe fors natir. »
Lerwa bes so latet, li realize ki betiz li ti’nn fer. Kouzin Lerwa vir so ledo li ale. Timama li retourne, li get Larenn li dir:
“ Pa zuska avant-hier depi aujourd’hui ki dir, me depi avant-hier ziska zordi ! »
Dan so laraz, Kouzin Lerwa taye koumadir mous zonn, li pous tou dimounn ki ti ena devan. Mwa, mo ti pe trase, pe dans enn vals ar Tizan. Nou gagn enn koutpie ar Kouzin Lerwa ; Tizan retourn dan so pei, mwa mo’nn aterir isi pou rakont zot sa zistwar-la.