- Publicité -

Tourel Tamarin

Tourel Tamarin…

- Publicité -

Tourel Tamarin ti leve tou le gramatin
kouma enn larenn lor so tronn,
enn larenn ki zame inn kokin personn:
ni enn bout dibwa, ni enn fey,
ni enn moustik so lezel…
Lor so ledo,
enn lafore ti respire,
kot so lipie
zanfan site ti zwe kouk-maye,
depi lwin,
li ti get bann peser zet zot file…
Enn kote, lamer evapore ti fer disel, 
lot kote, kann perse ti fer disik, 
Tourel Tamarin ti koze-riye
ansam-ansam ek soley kouse;
Ziska ki enn zour,
deryer so ledo
zot re ekrir so destin…

Bann vander koup-koup li an bout-bout terin,
partaz li kouma dipin-diber,
pou zot prop plezir…

 

Azordi Tourel Tamarin
retrouv li tousel dan so kwin;
lipie inn anfonse dan beton,
pre pou mont ziska lerin.
Mem si so leker fermal,
li aval so larm disan
pou gard latet ot,
zis pou ki enn bann malin
deklar lerwa lor lakot.
Pa parski so lalang pa koze
ki to zorey pa tande,
Pa parski so larm pa koule,
ki dan so lavenn
disan volkan pa koule.

 

Lemorn Braban get tousala li onte,
ki esklav ti ena kouraz pou mont lor li pou zete,
me nou, an plin 2022,

kan skandal inn mont oter montagn,
nou prefer ferm labous;
Kan ilegal inn vinn legal,
nou prefer bous lizie,
kan enn lot paz listwar pe repete,
nou pe tourn ledo ar laliberte.

Si selman nou ti aprann de nou pase…

Si selman nou ti aprann de nou pase,

Azordi, nou pa ti pou servi nou prop lame
pou met lasenn dan nou lipie,
Nou pa ti pou servi nou prop lalang,
pou vann nou drwa koze…
Me nou ti pou zwenn ansam,
imin ek imin,
Kouma Montagn Moka fer lasenn,
nou ti pou deboute pou defann
tou bann ki pena lavwa,
mem si li enn terin,
mem si li enn Montagn,
mem si li Tourel Tamarin…

 

Zainab Soyfoo

 

- Publicité -
EN CONTINU

l'édition du jour