- Publicité -

TOUTOU

NICK JORDAN ALI SAUMOO

- Publicité -

Pou mwa mo lisien li pa enn zanimo
Li konpran mwa avan mem ki mo dir enn mo
Parfwa mo ena linpresion li trouv sa presion
ki ena lor mo ledo kan mo sorti boulo
Mo donn li zis so manze ek inpe delo
An retour li donn mwa lamour ek li vey
lor mo lakaz gramatin tanto
Mo lisien li mo kamarad, li mo frero
Mo pa gagn konpran bann dimounn ki
tret zot lisien kouma dir enn robo

Zot bizin okip li fer so lavi vinn pli zoli
Li ena enn leker li osi alor zot
bizin reflesi avan zot maltret li
Konsider li kouma dir enn fami
Enn lisien pena lespri rasis,
li pena lespri lipokrizi

Enn lisien kapav li pa konn koze
Enn lisien li pa mars lor so de lipie
Me enn lisien ena bokou lamour a partaze

- Publicité -
EN CONTINU

l'édition du jour