LIONEL LAJOIE

Tou dimounn bizin trase

Tras lao, tras anba

Nou tou rod nou bouse manze

Angres gran bourzwa ou Nou Lerwa

Sakenn so rol

Nou tou itil

Ena konn pran laparol

Lot so lame fertil

Ena kase-ranze li konpran

Ena tous leker, transport nou lam

Ena konstrir, ena fer plan

Nou tou donn depenn, zom ek fam

Ena ki donn lord

Lot exekit li

Bann seki fer dezord

Souvan zot pa pini

Ena ekrir regleman

Pou ki lot fer larbit

Ena ki koz fran

Ena ki koz brit

Ena fer reve

Kan lot li vann rev

Pou evit kreve

Ena fer lagrev

Ena rint lekor

Lot li kas latet

Ena roul lor lor

Ena viv lor det

Ena gran patron

Lot amenn rol Boss

Ena si pena nom

Pa ti pou gagn enn post

Laplipar dan lonbraz

Pa paret lor zournal

Zot pa pou fer bel tapaz

Bann siper-ero normal

Ki li gran ou tipti saler

Nou vers laswer pou pa lor lapay

Aret fer dominer

Les nou fer nou travay