NEELKANTH DULLOO

Komie letan ankor nou pou bizin al dimann sarite lor lari pou gagn kas pou tretman nou bann zanfan malad a letranze.

Dapre sistem nou a 4: Hindou, Musulman, Chinois et Population Générale. Me o fet nou zis a de: Le riche et le pauvre. Le rat de ville et le rat des champs.

Bann ki deside pe deklar pa pe konpran ditou.

Dimounn pe vinn de pli zan pli mizer ek fasilite avek ki travayer perdi travay a traver sa soi-dizan komite discipliner-la, se enn boufonad extraordiner. Tou fini plan an avans.

Fasil gagn met deor dan travay pou gross misconduct. Perdi partou. Patron rie. Pena pou pey tan servis.

Bann zanfan inosan malad pa merite al dimann sarite lor lari pou res vivan.

Leta bizin pran sarz. Bizin finans tretman medikal bann zanfan a 100%. Pa zis pou enn fwa. Sinon update to lopital.  Ki ariv to lopital?  Zot lav lamin vit. Kan pou update. Zame ?

Aret fer bann paran mandie pou sov lavi zot bann zanfan.

Bonne Année quand même !