TRWA

Boner fini leve, katrer bomatin,
Ase pou rekey mwa, fer mo lexersis.
Azordi enn lot zour,
Enn zour ki ena enn lot loder,
Enn zour kot sanzman kontinie.
To poz mwa la kestion, “ Kiete-sa sa zistwar,
Tou dimounn pe apel le boner? ”
San to rann twa kont,
To ti’nn fini leve, konsian de seki liniver ete,
San ki to sanz to manier viv,
Ni to donn dimounn leson,
Ni koumans abiy dan tel ou tel fason.
To’nn demontre mwa ki li napa enn lekours,
To’nn demontre mwa ki sak laksion individiel,
Li ena enn rezonans iniversel,
To’nn demontre mwa ki difikilte lavi,
Li-mem ki permet resours eklate ek bar lizour.
Mo sakouy mo latet,
Ek met mo linz lekol.
Lavi li enn leson
Lavi li enn son
Lavi li enn linison.
Pourtan to ti ena zis trwa-z-an, ek mwa Trant-an.

- Publicité -

Jason Lily

Ca
- Publicité -
EN CONTINU

l'édition du jour