An 1852, enn ekrivin feminin ameriken, Harriet Beecher Stowe, finn pibliye so premie liv, enn roman kont lesklavaz, ki finn alimant boukou deba dan Lamerik ek dan lezot parti lemond lor kouma enn ‘bon’ esklav sipoze viv so lavi. So tit: ‘Uncle Tom’s Cabin’ (an Franse: ‘La case de l’oncle Tom’). Personaz prinsipal sa liv-la se Tom, enn esklav ki viv dan lesid Lamerik e ki pas par boukou eprev penib dan so lavi, ziska ki li mor kouma enn martir alafin zistwar-la akoz kriote enn so bann met, Simon Legree.
Li interesan kone ki, zis apre so piblikasion, ‘Uncle Tom’s Cabin’ finn provok bann remou parmi bann esklavazis parski dapre zot, liv-la donn enn tro move limaz esklavaz, alor ki preske enn siek apre so lansman, sa fwa-la, liv-la pou kritike par bann Nwar!
Ofe, si ‘Uncle Tom’s Cabin’ finn provok otan reaksion negatif parmi bann Nwar se prinsipalman akoz fason ki oter-la finn prezant personaz Tom. Pandan ase lontan, Tom ti konsidere dan persepsion popiler kouma enn ‘bon esklav’, enn esklav ki demark li depi lezot esklav e ki mem gagn lafeksion bann Blan akoz bann kalite ki li posede. Li devlop sa bann kalite-la sirtou atraver ledikasion relizie ki li resevwar kot enn so bann met, sirtou kan tifi met-la, Eva St. Clare, fer li dekouver labib.
Se zisteman sa moralite kretien ki Tom pou devlope-la ki pou fer li gagn enn move repitasion parmi bann Nwar. Afors li’nn asimil sa mesaz pardon ki veikile par levanzil, Tom paret kouma enn personaz pasif, ki aksepte so soufrans san tro poz kestion. Li sinpleman rapel limem ek so bann kamarad ki pli zot soufrans bel lor later, pli zot rekonpans pou gran dan lesiel, konformeman ek mesaz Zezi pandan so sermon lor montagn. Tom finn telman bien apropriye sa mesaz-la ki finalman li personifie moral kretien bokou plis ki bann Blan dan zistwar-la e se atraver sa mesaz-la ki Harriet Beecher Stowe finn amenn so konba pou demontre ki opresion bann Nwar atraver esklavaz pena so plas dan 19em siek.
Me sa konformism relizie-la pou fer ki Tom zame pou rod sanz so sitiasion, kontrerman ek lezot dimounn otour li. Par exanp, li pa sey sove pou al rod refiz dan lenor. Li mem al ziska pardonn sa dimounn ki pou provok so lamor-la ek li dir li ki si bizin, li pou donn so lavi pou sov li.
Se sa latitid abnegasion-la ki finalman pou amenn enn sanzman dan perseption otour personaz Tom dan ‘Uncle Tom’s Cabin’ et ki pou fer ki so nom pou asosie ar bann Nwar ki, swa, pa anvi sanz zot sitiasion inferyorite, swa ki tro fidel a bann Blan ouswa ki rod demark zot depi bann lezot Nwar afin ki zot gagn enn meyer konsiderasion ar bann Blan.