KAVINIEN KARUPUDAYYAN

Lager kit bokou tras lor so pasaz. Bann tras ki mark dimounn ki finn pas par atrosite e li zenere enn lavi antie. Lager sivil dan Sri Lanka finn dire pandan 26 an. Li tinn koumanse an 1983 ek finn pran fin an 2009. Sa fer 9 an ki pei-la an rekonstriksion. Mem si lonbraz lager ankor dan laryer plan, dimounn pe esey efase pou refer. Pou rekonstrir enn nouvo lavi avek kouma sinbol lamour, lape ek linite.

Sa poem-la rakonte ki manyer bann viktim lager finn bizin kit zot lakaz pou al rod refiz ayer avek bann pwin dinterogasion lor lavenir. Poet ki finn ekrir sa se Vairamuthu ki ena enn sansibilite ek enn manyer pou dir bann zafer vremem siblim. So tit an tamul se Vidai kodou engal naadou ki nou finn tradir an kreol morisien kouma Mama Patri, swet nou orevwar.

Mama Patri, swet nou orevwar

Mama Patri, swet nou orevwar

Nou lakaz akot lamer vinn repoze kot so lantre

Lafore palmie! nik zwazo!

Eski nou pou re-zwenn enn zour?

Avek nou sourir ki nou finn kasiet

Ek nou lavi ki nou finn antere ofon nou lekor

Nou pe marse kouma koki vid

Eski sa bann goni-la kapav ranplas godi enn mama?

Mem si nou al dan Paradi, eski nou pou lib

kouma dan nou pei?

Ala pei kot premie fwa nou finn trouv soley

Me ki kote pei kot nou pou ferm lizie?

Nou pe kit zot bann larivier

Nou ava retourne si nou sirviv

Si nou Mama Patri rapel nou, nou ava retourne

Avek larm lizie ki pe fer larivier nou pe salie

later kot nou lonbri finn antere enn dernie fwa

Nou finn perdi nou melodi nwaye par bann zanfan

zot larm nouri par zot douler

Nou finn perdi nou bann souvenir dan lafime

kre par bann bom

Avan nou ti pe alonze lor lili fler, aster-la omilie

lanwit pikan atak nou

Zwazo lamer!

Nou ava re-zwenn si nou sirviv

Lafore, montagn nou ava re-zwenn

si nou ankor an vi

Avek nou, nou traka nou pe sarye

Plis dan nou leker ki dan nou latet

Mama Patri, swet nou orevwar

[Enn tradiksion depi tamoul par Kavinien Karupudayyan]