JASON LILY

Dan bor dilo, yer-o-swar,
Mo’nn retrouv ou.
Lalinn ousi ki ti pe ekler ou nam,
Wi, enn dan lot avek zetwal, ansam.

Dan bor dilo, yer bomatin,
Zot ti pe trouv nou pe marse.
Nou ti pe resi konpran sa laflam-la,
Ki souvan pran enn lavi, nou nam kriye.

Dan bor dilo, yer midi,
Ou dir mwa ki ou santima pou lavi for.
For kouma pima, sa fer ou aret koze,
Ou dan milie lamer, ape plonze.

Dan saler, mo get ou ale, ek mo kontign mo larout
Nou vide ek nou ranpli,
Kontan ek sagrin,
Inn resi konpran ki nou ena pou reini bann parti

ki’nn eparpiye depi sipa komie milener.