- Publicité -

ZISTWAR ENN PAZ LA VERITE

PATRICK MOKEENAH

- Publicité -

Divan enn lodians ki posed enn pouvwar ostil,

Enn lodians ki pe reklam desir sa papie la.

Lodians la Nepli pe ekout li mem.

Lodians la nepli pe tann limem.

Zot pe lir mo paz avek freyer.

Kisanla ki ena rezon ? Kisanla ki ena tor?

Zot pe vosifere mem.

Move parol pe rod invers mo lekritir,

Me laverite pa kapav sanz natir.

Mwa simp paz papie ki mo-ete

Mo pe trenble kouma enn fey papie divan enn giyotinn.

Zot pe dir mo enn fey papie initil, desir mwa.

Mem pou souy fes mo ba bon.

Mwa fey papie paz enn lot lodians

Enn lodians ki pe veykil laverite.

Sa plim la ek so lank

Inn fann tou zot parol mazistral lor mwa.

Mo ti enn paz blan

San okenn tas ni okenn move tit.

Selma zordi akoz sa plim la mo lavenir menase.

  

Mo mesaz zir zis par la verite.

Plim ki tonn fer mwa?

Get enn kou zordi ki pe arrive.

Pourtan mo bann fraz li pa an defazaz

Tou sa letan ki nou konn nou kamwad-la

Nou finn mars ensam kouma plim ar papie

Zordi to pe rod sali mo paz .Selma. krwar mwa!

Sa lame ki posed enn lespri, ki reflesi,

Kinn vomi tou to so lank lor mwa,

Li zis oule  ki kapav propaz la verite.

.

Mem si lafoul ostil desir mwa ek zet mwa

Bann parol la kapav envole ,

Mem si lekritir-la eparpiye

Mesaz la li pou reste.

Mo pou res enn paz Listwar

Mo pe fer enn faz dan listwar

Lor la verite rien que la verite.

Lank, paz, lekritir, ek so laverite pou touzour trionfe.

Azordi mem mo dir zot!

Mwa paz mo la verite ki pou riposte.

- Publicité -
EN CONTINU

l'édition du jour