An Zilye 2013, dan 81em edision “Anou Koz Parol” dan Paz Forum, nou ti deza gagn lokazion mark 95em laniverser nesans Nelson Mandela, ki enn zournal ti dekrir sa lepok-la kouma dernie bondie vivan ki lemond finn kre. Dan sa moman-la, Mandela ti lor enn lili lopital, dan enn pozision kritik, ant lavi ek lamor. Li finn mor le 5 Desam 2013, setadir 5 mwa apre. Dan sa omaz-la, nou ti rapel bann lekter Le Mauricien ki andeor nom tribal Nelson Mandela, setadir, Madiba, ansien premie Prezidan nwar Sid-Afrik ti ena ousi kom prenom « Rolihlahla », ki dan langaz isiXhosa vedir literalman « ris brans enn pie », alor ki dan langaz metaforik ki servi toulezour, li vedir « fouter-dezord ». Nou ti ousi fer mansion ki « Nelson » se prenom ki enn so bann miss, Miss Mdingane, ti donn li so premie zour lekol parski, sa lepok-la, e sa se enn leritaz direk kolonizasion, li ti enn labitid donn bann zanfan afrikin bann nom angle, akoz bann Britanik ti trouv li difisil pou pronons bann nom afrikin. Mem si personn pa kone exakteman kifer Miss Mdingane finn swazir prenom Nelson, dan so oto-biografi, Mandela dir ki li panse ki prenom-la finn sirman inspire par nom kapitenn marinn britanik, Lord Nelson.
Zordi dan kad 99em laniverser so nesans, me sirtou Zourne Internasional Nelson Mandela, nou pa pou revinn lor parkour sa gran dimounn-la, ni so konba kont laparteid, ni so 27 an lanprizonnman, ni so Pri Nobel, ni so pasaz dan politik antan ki Premie Prezidan nwar Sid-Afrik. Tousala, dimounn deza kone. Nou pou kontant nou propoz bann lekter Le Mauricien, dan enn version bileng Angle-Kreol, detrwa sitasion seleb ki dimounn asosie ek Mandela e ki nou panse kapav inspir nou, Morisien, dan nou lavi toulezour.