NAD’N K. MANIKKAM

Nazareth depi siek, file koman enn brans
De nwayo tant dibien, donn later lasans
Otan lane pase, plis ki some to batem
Depi Betleem, ziska lakey Zerizalem
Kri retanti dan lekiri kinn ne de lespri
Pasaz, par zardin, Getsemane a lagoni
Sover sor limanite, enn Mesi revelater
Pietine, sarze ek nou soufrans e douler
Satie dan regar laenn, violans, e mokri
Elipse lor lotel, pey presie pri nou sirvi
Manifeste grander, depi rwayom selest
Perfeksion divinn, dan perdision terest
Mem si tou laflam dan lafime Golgota
Sak trionf zordi an ket pe fleri ek fraka
Zom roule dan tradision festiv, avegle
Sentete lavi torpiye afon pe diabolize
Zepinn to kouronn, pe pik lekzistans
Fervan, pe ousi rezoui san repantans
Reper Galile malservi, napli rekoni
Tou lavi geri, ek zwisans konverti
Egri, dan desirir, nou mil relizion
Lelan Izrael, li tranble ek sizion
Souvenir lavenir ankor selebre
Later antie pe plis rive, zibile
Mel/Jim re-repann son fwet
Rezonn eko, kouma navet
Dan lespas glis tou letan
Rode, ki devo vre ardan
Mortel, pe amiz plans
Lamor vir an silans
Dimin san reper
Rebatiz ferver
Douser Nwel
Lor tou lezel
Mem li amer
Lianvol later
Nwel, zwaye
Re festwaye
Limilite – fonn
Perdi – lespwar
Nou pardon avar
Mandie plis lamour
E lalimier pou lape later