LIONEL LAJOIE

Letan pa donn letan

Letan al drwat divan

Mo ti ena proze

Ti prevwar tel zafer

Ti fini planifie

Ti zis enn kestion ler

Mo ti pans lavenir

Ti ena lanbision

Mo ti pe trouv mo fitir

Pa ti pe mor dan vizion

Letan pa donn letan

Pa dimande, pran

Mo pou met enn serye

Demin, mo kas batman

Mo aret bat-bate

Demin, koumansman sanzman

Mo pou manz ar li

Zot ava dir mwa

Demin, koumansman enn nouvo lavi

Marke-garde, pa gagn traka

Letan pa donn letan

Letan pa fer sanzman

Ti pou, pa’nn finn

Aster tro tar

Soley ek lalinn

Fer lizour, aswar

Segonn, minit, ler’d’tan, zour

Ritme kadans nou lavi

Demin pa sir nou trouv lizour

Yer inn pase, res zis zordi

Kan nou pou rezwenn

Dernie fwa kot twa, mwa nou ti ansam

Perdi dan lavi so agrambagram

Nou pa ti ankor realize

Kouma li beni nou lamitie

Ti bizin letan pou rekonsider

Seki initil, seki neseser

Twa, to konte, aster mo’nn konpran

Verasite mo bann santiman

Dan to labsans, mo’nn konn to valer

Mo’nn pran konsians seki mo dwa Nou

Kan to pa la, lavi pena saver

Kan to pa la, mo lavi pena gou

Perdi dan mare-nwar solitid

Souvenir fer mwa res solid

Nou bann koze, nou bann moman foli

Fer mwa rapel ki lavi zoli

Dan lanfer langwas ek laper

To sourir mo lalimier

Pe evit dezespwar ek so lamay

Avek vizion boner nou retrouvay

Bliye nou bann lager

Efas seki’nn pase

Pou ki nou viv bann landime meyer

Zordi, nou nouvo zistwar koumanse

Nou pann fer pou viv sakenn dan so kwin

Tousel nou al vit, ansam nou al lwin

Vinn pre, koste ar mwa, ba mwa enn dou

Resof mo leker avek to saler dou

Ale, vinn pre, trap mo lame

Promet ki zame to pou ale

Konble mo ti leker ar lazwa