JASON LILY

Pandemi. Li pann vini a demi. Eski nou pe demisione, ouswa nou mision pe vinn pli kler ? Dime mo anvi retrouv mo fam trankil, fond mo fami, trouv mo zanfan, mo ser, frer, grandimounn, mo bann kamarad. Dinamik limanite pe repran so form inisial, nou pe reimanize, ek nou pe konpran nou frazilite, nou vilnerabilite. Nou pe konpran ki sa letan lakaz-la, li enn bann konze, ki touletan nou dezir gagne, li lokazion pou rekoumans kontan nou mem, li lokazion fer nou rekoumans respire normalman, ekout seki ena otour nou, ek ouver nou leker.

Li difisil me li neseser. Fors a nou !