LIONEL LAJOIE

Natir imin koumsa

Pou lezot sa, pa pou mwa

Pa konpran so vre gravite

Tan ki nou pa touse

Avan sa, tou ti korek

Bann labitid, bann reflex

Nou ti afon dan nou trin-trin

Insousian dan nou kotidien

Nou ti viv vit, me leze

Ti ena rev ek proze

Perspektiv lafin

Enn kosmar bien lwin

Fami, travay, pei

Ti roul lekonomi

Nou lenerzi sakrifie

Lor non prodiktivite

Apre, enn zour, deboulman

Pa donn letan konpran

Panik, mefians, tansion

Nou’nn perdi larezon

Enn klima glase dan lete

Nou ti dan traka landime

Dan nou regar, laper

Boss ti dir, nou an-ger

Koze ti pe galoupe

Pa kone ki pou ekoute

Rimer, mansonz, manigans

Nepli ti ena konfians

Ti ena enn lennmi isi

Ansam, nou’nn swazir sov lavi

Kikpar nou’nn bizin inn fane

Nou’nn sape, nou bizin sanze

——–

Ki zafer ki vre isi ?

Ki zafer ki pa manti ?

Seki nou leker kontan ki konte,

Seki nou leker resanti.

Ki zafer ki vo lapenn ?

Ki serti ena laenn ?

Eski an vre nou pa parey ?

Ena mem lanvi kas lasenn ?

Ki vremem merit latansion ?

Kot nou pe ale, dan ki direksion ?

Laba mem nou anvi ale ?

Eski nou sir destinasion ?

Ki nou finalite ?

Pou ki rezon nou’nn ne ?

Eski nou’nn gagn enn mision ?

Oubien nou zis respire ?

Isi, ki nou’nn vinn fer ?

Ki nou rol lor later ?

Eski ena enn gran desin ?

Vremem sa ? Paradi ? Lanfer ?

Oubien tou zafer koinsidans,

Probabilite, azar, lasans ?

Nanye pa existe,

Ni boner, ni soufrans ?

Ek si pena nanye pou konpran ?

Si tou seki existe, nean ?

Si nou san gravite ?

Si nou insinifian ?

Touy lekor pou ki fer profi ?

Pou limanite, fer piti ?

Ki nou été ?

Ki sans lavi ?