- Publicité -

HOMMAGE À GÉRALDINE ALIPHON : Enn reyon soley  nou pa pou bliye

Si mo garson ti koze

SANDRINE BEAUHARNAIS
- Publicité -

Li ti pou demande kot sa to fi’nn ale

Avek leker kase

Ki mo ti pou dir ki

Mem si to nepli la kot to ti abitie ete

To la partou avek nou

To prezans li touzour la

Mem si nou lizie pa trouv twa

Dan lalimier soley ki resof nou leker

Dan klarte lalinn ki ekler nou sime

Dan gout lapli ki efas tou larm ki pe koule

Dan ler ki kares nou lazou

Wi to la azame avek nou

Ena bann prezans ki pa kapav efase

Bann souvenir ki res azame grave

Bann dimoun kouma twa ki vinn dan nou lavi

Ek zame nou bliye

Mem si mo garson pa koze

Li anvi dir twa mersi

Mersi pou tou seki to’nn fer pou li

Mersi pou lasans to finn donn li

Kan to’nn desid pou komans

To konba

Wi Geraldine, li anvi dir twa mersi

Ek mo’nn anvi dir twa mersi

Mersi pou seki to ti ete

Mersi pou to lamour

Kontign vey lor nou

Nou kontan twa

- Publicité -
EN CONTINU

l'édition du jour