Ton Madev dan… Senn Mars
— Ki position Ti-Louis ?
— Otan kestion matlo ? To pé réconverti dan sipaki zournalis vertigation ?
— Ti-Louis, dire sa zournalis investigation. En plis, to koné toi, zournalis so travail sa, pose kestion.
— Bé zistéman, to kontan pose kestion toi. To bizin démandé si lépok Ton Madev finn rétourné ?
— Ton Madev ? Enn nouvo dan l’effectif sa ?
— To pa konn sa séga Ton Madev apé allé, so 4 piti ankor dodo, Tantine Kamla dan lékiri, li pran so sak, li kit so lakaz…
— Ayo papa, nou kamarad Nitish sa. Pou ki lékiri Ton Madev galopé ?
— Pa lékiri sa. To koumadir sounouk dan dal pas kwi. Soi-dizan to enn anketer toi. To pa pé konpran ki sa lépok dominer-la finn rétourné ? Bann ti zoké zot koumadir Ton Madev ki kit Kamla dan lékiri et so lazourné dépann lor sa bann misyé ki azir kouma Colons.
— Colons ? Un peu fort Ti-Louis. Calme-toi…
— Si to rési trouve enn bourik manz lazlé, lerla to vinn dir moi calmé moi. Parski kan enn boug so fruit bizin fini koupé, met dans lasiette avan ki li rant dan so biro, kouma to apel sa ?! Hein, dir moi ?!
— Ti Louis, to koler mont dan latet mo trouvé. Mais dir moi enn kou, kouma to konn tou sa zafer-la toi ? To enn bon anketer mo trouvé… to koumadir Colombo.
— Non, bann piti-la pé krié la famine mo dir toi. Zot pé dir Rs 120 par souval pas asé, zot pa gagn mem Rs 5000 par mois. Lor la zot pé dir le Jockey Club c’est une foutaise, zis pou fer zot dimal sa.
— To pé koz sa Ti-Louis, moi mo finn tann dir ki palefrenier pa gagn pran konzé. Si zot pran, koup sa dan zot kas. Mo bien croire ki vrémem lépok Ton Madev finn rétourné.
— An tou ka, mo tann dir ki zot finn fer apel à Pinokio. Anou guet sinéma manz pistas.