Pa guet dan lasyet to vwazin
— Ki pozisyon Ti-Louis ? Alors semaine tranquille, peut-on dire ?
— Wi. Semenn ti trankil. Personn pa finn pass divan Lee Kuan Yew. Kapav dir a quiet week.
— Ti-Louis, English tou aster ?
— Wi, franse je konn pa, mé English I can battle.
— Ki pou fer Ti-Louis, dan lavi bizin progrésé. Mo konpran twa selma. Guet enn kou le Mari de la Peroxydée, li finn oulé guet dan lasyet so vwazin, ala li finn al mor kot péna dilo.
— Mari de la Peroxydée ? Kisannla sa ankor ?
— Tu connais pas ? Sé li mem ki to trouvé lor télévizyon kan fer remise des prix.
— Hein, to pé koz le Super Contracteur. Bé dan ki lasyet li finn al rod manzé ? Mwa mo finn tann dir ki le Petit Simon finn tir so manzé.
— Sa enn lot zistwar sa Ti-Louis, lot kou mo pou rakont twa so zistwar BMW tou. Enfin… contracter ti krwar li pli malin. Li finn al back le Prince des Voleurs.
— Hein, sa pri-la ?
— Wi, sa pri-la mo dir twa, inkroyab lor la selon la rumeur. 3 000 bucks li ti éna lor la.
— Koumadir li finn al tous la main du diable sa. Mové brilé li finn brilé…
— Pa kozé Ti-Louis, pa zis brilé. So sévé finn sifoné tou. Kisannla to krwar finn gagn sa lékors-la ?
— Pa dir mwa ? So souval ?
— Sa mem dir ou kan ou éna pwason salé dan ou lakaz, pa al rod manz kaviar kot vwazin.
— Ayo papa, sa mem ki apel fer zanfan gourma. Manzé pa koné ki manzé…
— An plis Ti-Louis, tips la to koné komyé ti été ? Rs 20 mo dir twa…
— Sa mo bien krwar li bizin dir la bel al kot Sasha pou réfer so sévé.