#lalangpénalézo
— Éta Ti-Louis, ki position ? Alors cette fin de saison se passe bien non ?
— Hein, ékout-moi, asterla mo aret kozé mo zis guété.
— Guété ? Ki to pé guété koumsa ?
— Sinéma taa ! To pas finn trouvé ki la saison sinéma piblik finn rékoumansé ?
— Hein, Ti-Louis to pé koz sa ti diskision la Coupe d’Or…
— Ti diskision ? To konn sa dialog ki dir il n’y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir ? Mo croire toi ousi to finn koumans mett zéyer ek koton dan to zorey.
— Ti-Louis, to pas croire enn tanpet dan enn ver dilo sa ek ki dapré rol zot lalang finn dépasse zot pensé ?
— Ki to pé rod dir moi, dan Senn Mars ousi éna lalangate ? Koumadir mo bizin sa zistoir #lalangpénalézo la. To bilé ki Moris entier finn trouv zot pé fer zot sinéma.
— Ti-Louis, sa vré, mo ti croire zis kan éna élection dan péi ki sinéma gratis. Mo pé trouvé ki non.
— Élection ? Akoz samem. To pa koné kisannla ki oulé vinn Calife à la place du Calife ?
— Mais toi ki konn tou, kifer zot finn diskité kouma dé sifonié kouma ?
— Akoz remett Coupe ta !
— Mé Ti-Louis, sa dé la pa bann bon garson sa ?
— Mo bien croire ki sa zour-la ti éna mous zonn dan sandwich. Zaferla finn bat dan latet mové kalité. Sa kout la mouton finn transforme en lion.
— Zot kouma zanfan alor. Et dir samem bann ki anvi vinn Sef. Mé Ti-Louis, Moris entier finn trouv sa, péna lanket ni kominiké ?
— Kot pou éna lanket lor la ? To pou trouvé ki mardi pou tann dir zistoir finn teign kouma enn télévision ki péna fizib.